پارس ناز پورتال

چیستان و معما به صورت شعر

چیستان و معما به صورت شعر

چیستان و معما به صورت شعر 

 

1- گرد است و دراز و در ندارد                    آن چيست كه پا و سر ندارد     

     جز نام دو جانور ندارد                                 اندر شكمش ستارگانند  

 

2-  پوست در پوست گرد يكديگر                    چيست آن گرد گنبد بي در    
     رخش از آب ديده گردد تر                             هر كه بگشايد اين معما  را    

 

3 – كليد آهنين قفلش گشايد                       كدام است گنبدي كه درندارد    
    زهر بچه دو صد مادر بزايد                         هزاران بچه دارد در شكم بيش     

 

4-  هر چه افتاده ريزريز كند                       چيست كاندر دهان بي دندان    
    در زمكان هر دو گوش تيز كند                    چون زني در دو چشم او انگشت   

 

5- قطره ژاله اي چكيده بر او                      چيست آن گل كه رسته بر لب جو    
مظهر عشق و رونق بستان؟                      صورتش شكل صورت انسان

 

 

چیستان و معما به صورت شعر

 

جواب چیستان

1- پیاز
2- خربزه
3- هندوانه
4-قیچی
5- بستان

 

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات