پارس ناز پورتال

نیازهای بنیادی هر شخصیتی را بشناسیم

نیازهای بنیادی هر شخصیتی را بشناسیم

نیازهای بنیادی هر شخصیتی را بشناسیم 

شخصیت ما برای اینکه به طور خوبی نمود پیدا کند باید نیازهای شخصیتی تامین باشند.مانند نیاز به عاطفه و محبت. روان شناسان ناکامیهای مهم و شدید را آنهایی دانسته اند که نیازهای اساسی شخصیت را متزلزل می سازند و شخص نمی تواند از زبان و تباهی احتمالی آنها جلوگیری کند.

 

این نیازها همان گونه که پیش از این در مبحث بهداشت روانی یاد شد عبارتند از نیاز به محبت، نیاز به امنیت نیاز به آزادی و نیاز به حفظ عزت نفس.

 

اگر هر یک از این نیازها برآورده نشوند فرد ممکن است چنان احساس ناکامی کند که رفتارش دگرگون و نابهنجار شود و به انواع بیماریهای روان تنی، برگشت شدید، فلج هیستریک، فوگ و درون گرایی شخصیت گرفتار آید.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات