پارس ناز پورتال

معمای المپیادی تعیین سن ناخدای کشتی

معمای المپیادی تعیین سن ناخدای کشتی

معمای المپیادی تعیین سن ناخدای کشتی 

در این مطلب برای شما یک معما آن هم از نوع المپیادی داریم که باید ذهن خود را به کار گرفته و سن ناخدای کشتی را تعیین کنید. 

 

سن ناخدای کشتی است؟ او چند فرزند دارد؟ طول کشتی او چقدر است؟حاصل ضرب این سه عدد صحیح 32118 است. طول کشتی بر حسب فوت دریایی بیان می شود. فرزندان ناخدا بعضی پسر و بعضی دختر ند. سن او از 100 نگذشته، اما بیش از تعداد فرزندانش است.

 

پاسخ

32118 = 2 x 3 x 53 x 101 = 53 x 6 x 101
سن ناخدا: 53
تعداد فرزندان: 6
طول کشتی: 101

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات