پارس ناز پورتال

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیم

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیم

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیم 

لحظات زندگی هر ثانیه اش ارزشمند است و برای این منظور باید قدر تک تک لحظه های زندگی را بدانیم چون قابل بازگشت نیست.

 

وقت طلاست و زمان، گرانبهاترین گوهر عمر است؛ گرچه نیازهای آدمی بیشمار است

و بسیاری از فرصت ها در گذر زمان از دست می روند اما جسم و روح ما نیازهایی دارد

که با برآوردن آنها آرامش هر چه بیشتر را در زندگی به ارمغان می آورد.

فرصت ها را دریابیم و دریغ نکنیم از زمانهایی که چه زود می گذرند …

 

فرصتی برای دعا
قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیمنیایش با خدا کمک می کند تا غبار غم از دلت زدوده شود

 


زمانی برای دوستان
قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیمداشتن دوستان واقعی نیمی از خوشبختی است

 

وقتی برای کار
قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیمکار سرمایه ای همیشگی برای سعادتمندی است

 

زمانی را برای فکر کردن
قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیمتفکر سالم منبع قدرت و انرژی جسم است

 


وقتی برای مطالعه

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیمدانش اندوزی در کسب آگاهی هر چه بیشتر است

 


زمانی برای گوش دادن

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیمیک موسیقی گوش نواز تعادل روحی و عاطفی را دو چندان می کند

 


فرصتی برای خنده

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیمبارهای سنگین زندگی تنها با داروی خنده، سبک تر می شوند

 


نگاهی هم به عشق

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیمعشق اصلی ترین طعم شیرین زندگی است

 

زمانی را برای رویا
قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیمسفر به عالم خیال، اعتماد به نفس را قوت می بخشد

 

فرصتی هم برای بازی
قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیمنشاط و شادابی، ماندگارترین خاطرات جوانی است که هرگز از یاد نمی رود

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات