پارس ناز پورتال

ضرب المثل حالا نوبت رقصیدن من است

ضرب المثل حالا نوبت رقصیدن من است

ضرب المثل حالا نوبت رقصیدن من است 

در ادامه سری ریشه ضرب المثل ها امروز به سراغ حالا نوبت رقصیدن من است رفته ایم تا ببینیم ریشه آن در کدام داستان قرار دارد. 

این ضرب المثل را در مورد افرادی كه كارهای بی موقع انجام می دهند ، بیان می كنند

 

آورده اند كه …

 

خری و شتری دور از آبادی به آزادی می زیستند . نیمه شبی در حال چریدن خوشحال و سرحال به محل سكونت آدمیان نزدیك شدند .

 

شتر گفت : رفیق ساعتی دم فروبند تا از آدمیان دور شویم ، مبادا گرفتار آییم .
خر گفت : این نتواند بود . چه درست همین ساعت نوبت آواز خواندن من است و در ترك عادت رنج جان و بیم هلاك تن ، و بی محابا صدای خود را بلند كرد . كاروانیان در اثر شنیدن بیامدند و هر دو را در میان چهار پایان خویش آورده و بر آنها بار نهادند .

 

فردای آن روز آبی عمیق پیش آمد كه عبور خر از آن مسیر ممكن نبود .
خر را بر اشتر نشاینده ، اشتر را به آب راندند .

 

چون اشتر به میان آب عمیق و گود رسید ، دستی بر افشاند و پایی كوفت .
خر گفت : كه رفیق ، این مكن ! و گرنه من در آب افتم و غرق شوم !
شتر گفت : چنانكه دیشب نوبت آواز نا بهنگام خر بود ، امروز هنگام رقص نا ساز اشتر است و با جنبش دیگر خر را از پشت بینداخت و غرقه ساخت .

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات