پارس ناز پورتال

رابطه بین اعداد را پیدا کنید تست هوش

رابطه بین اعداد را پیدا کنید تست هوش

رابطه بین اعداد را پیدا کنید تست هوش 

پیدا کردن رابطه بین اعداد و به چالش کشیدن ذهن شما کاری است که ما می خواهیم در این مطلب انجام دهیم. به شکل زیر نگاه کنید، با توجه به روابط منطقی که بین اعداد وجود دارد، بجای علامت سؤال، عدد مناسب را قرار دهید…

رابطه بین اعداد را پیدا کنید تست هوشتست هوش تصویری جدید

 ↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ تست هوش ‘رابطه اعداد!’
9
در هر سطر، اگر عدد وسط را از مکعب عدد سمت چپ کسر می کنیم، مکعب عدد سمت راست بدست می آید:

370 -33 = 343 = 73
224 -23 = 216 = 63
730 -13 = 729 = 93

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات