پارس ناز پورتال

حقایق علمی عجیب و شگفت انگیز در جهان (8)

حقایق علمی عجیب و شگفت انگیز در جهان (8)

حقایق علمی عجیب و شگفت انگیز در جهان (8)

در جهان پیرامون ما همه اتفاقات عادی هستند و روزمره با آن ها سروکار داریم اما برخی مواقع اتفاقات غیر معمول نیز رخ می دهد. 

 

تخم مرغ‌های عجیب غریب!

ﺍﯾﻦ ﻣﺮﻍ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﭼﻤﮑﺒﻮﺩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺑﺪﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻧﺎﺩﺭ ﺗﺨﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ.’ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰﯼ’ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﻍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﻭ ﻧﯿﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﻍ ﻃﻼ‌ﯾﯽ ﻣﻮﺍﻇﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﯾﮑﻤﺎﻩ ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ،

 

ﺍﯾﻦ ﻣﺮﻍ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺍﺷﮑﺎﻝ، ﮔﺮﺩ، ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ، ﻫﻼ‌ﻟﯽ، ﺑﯿﻀﯽ ﻭﺷﯿﺎﺭﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﻧﺎﺩﺭ ﺗﻌﺠﺐ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﯼ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﻍ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺪﻭﻥ ﺯﺭﺩﻩ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻭﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﻍ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺭﺍ ﻋﺎﺩﯼ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﮐﺮﺩ.

 

ﺍﯾﻦ ﻣﺮﻍ ﺩﭼﺎﺭ ﯾﮏ ﻧﻮﻉ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻟﯽ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺗﺨﻤﺪﺍﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﻥ، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺗﺨﻢ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﻍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﺴﻤﻮﻡ ﺑﻮﺩﻥ، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

حقایق علمی عجیب و شگفت انگیز در جهان (8)

پشه خواب آور کشنده

این یک نوع مگس است که صحرای آفریقا خاستگاه آن به شمار می رود. این حشرات بسیار کوچک اما در عین حال بسیار خطرناک به شمار می روند. این حشره می تواند حامل بیماری هایی باشد که هم برای انسان و هم برای حیوانات خطرناک است. «بیماری خواب آفریقایی» چیزی است

 

که این حشره به بار می آورد بدین ترتیب که آلودگی به وسیله این حشره باعث ایجاد سمی در بدن می شود که خواب آلودگی شدید را به دنبال دارد. این بیماری هر سال جان افراد زیادی را در آفریقا می گیرد

حقایق علمی عجیب و شگفت انگیز در جهان (8)تپه های مصنوعی «پینگو»

ﭘﯿﻨﮕﻮ ﯾﺎ ﻫﺎﯾﺪﺭﻭﻻﮐﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ . ﭘﯿﻨﮕﻮ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻪ ﮐﻮﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺗﭙﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﺦ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺧﺎﮎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﯾﺦﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺨﯽ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ 70 ﻣﺘﺮ ﻭ ﻗﻄﺮ 600 ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﯾﺦ ﻧﺰﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﯾﺨﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ .

 

ﭘﯿﻨﮕﻮ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺭﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻨﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ . ﺗﻮﮐﺘﻮﯾﺎﮐﺘﻮﮎ ﻧﺎﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 1300 ﻋﺪﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﻨﮕﻮ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﻬﺎ ﻋﻤﺮ 1000 ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

حقایق علمی عجیب و شگفت انگیز در جهان (8)درخت سیب 220 ساله
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻍ ﺩﺭﺧﺖ ﺳﯿﺐ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﮐﺮﺍﯾﻦ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻍ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﺳﯿﺐ 220 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﻭ ﺭﯾﺸﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺟﺪﺍ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ

 

ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻍ ﺟﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺍﺭﺍﯼ 10 ﺩﺭﺧﺖﺳﯿﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ 220 ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

حقایق علمی عجیب و شگفت انگیز در جهان (8)دندان های عظیم الچثه

پنج میلیون سال پیش، هیولای عظیم‌الجثه دریایی‌ای ممکن است به کمک دندان بزرگی مانند این، کوسه‌ها و نهنگ‌ها را دریده باشد. موری اُر، شکارچی غیرحرفه‌ای فسیل، در حالی که بیومیرینز بی، مکانی مشهور برای کشف بقایای قدیمی نزدیک ملبورن، را جست‌و‌جو می‌کرد، به این دندان نه چندان سفید مرواریدوار در فوریه برخورد. در ابتدا او نمی‌دانست که چه چیزی را از سنگ‌ها بیرون آورده است.

 

او در ای‌میلی گفت: ”برای لحظاتی شبیه گلوله‌ی توپی بود و فکر کردم که ممکن است دستم را از دست بدهم.” ”اما بعد انتهای خمیده‌ی نوک‌تیز آن را دیدم و دانستم که دندان یک نهنگ عنبر است.” آقای اُر نمی‌دانست که این فسیل با هر چیزی که تا آن زمان در استرالیا کشف شده بود متفاوت است.

 

طول آن حدود یک پا، تقریباً دوبرابر اندازه‌ی دندان هر نهنگ عنبر زنده، اندازه‌گیری شد، و بزرگ‌تر از خنجری که فک‌های تایرانوسوروس رکس را پر می‌کند.آقای اُر، که با عنوان مشاور املاک در طول روز کار می‌کند، وقتی به خانه برگشت، تصویری از این فسیل را برای اریک فیتزجرالد،

 

دیرین‌شناسی نزدیک به موزه‌ی ویکتوریا، ای‌میل کرد. دکتر فیتزجرالد سریع پاسخ داد: ”عجب!!!! فردا از طریق تلفن می‌خواهم بیشتر در مورد این تصویر بدانم اگر اصلاً ممکن است!!!!” دکتر فیتزجرالد او را راه‌نمایی کرد که فسیل پوشیده از گل‌و‌لای را برای جلوگیری از خشک‌شدن آن بپوشاند. روز بعد آقای اُر فسیل را برای آزمایش به موزه آورد.

 

دکتر فیزجرالد گفت: ”به طرز کاملاً مسخره‌ای، از مسواک‌هایی برای پاک‌کردن این فسیل دندان استفاده کردیم.” بعد از زدودن گرد‌و‌خاک و تحلیل مینای دندان، دکتر فیتزجرالد معین کرد که این دندان به وابسته‌ای از یک گروه منقرض‌شده‌ی حیوانات عظیم‌الجثه دریایی به نام لویاتان ملویلی متعلق است.

 

او گفت این حیوان بیومیریس تازه کشف شده می‌تواند از نظر اندازه به این شکارچیان به طول شصت متر و ۸۸۰۰۰پوند شبیه باشد.دکتر فیتزجرالد گفت: ”نهنگ‌های عنبر امروزی متخصصان شنای عمیق هستند.” ”این نهنگ‌های عنبر احتمالاً از شکارهای بزرگ‌تر اسکلت‌دار،

 

از جمله ماهی‌های بزرگ، کوسه‌ها و گمان می‌کنم نهنگ‌های دیگر تغذیه می‌کردند.” پیش از این، باقی‌مانده‌های این گروه تنها در پرو، شیلی و کالیفرنیا کشف شده بود و تاریخ‌شان به ۱۲تا ۱۳میلیون سال پیش برمی‌گشتند. یافته‌ی آقای اُر اولین کشف بیرون از آمریکا و در پنج میلیون سال پیش است، این حیوان خیلی متأخرتر زندگی کرده است.
حقایق علمی عجیب و شگفت انگیز در جهان (8)شهاب سنگ زیبای فوکانگ

زمانی که شهاب سنگ فوکانگ با سطح زمین برخورد کرد کوچکترین نشانه‌ای از زیبایی در آن مشاهده نمی‌شد و هیچ اثری از ساختار بی‌نظیری که در درون آن پنهان بود وجود نداشت،‌اما برش دادن این شهاب‌سنگ باعث شد منظره‌ای زیبا در برابر چشم ظاهر شود. در درون این سنگ آسمانی کریستالی شفاف و طلایی رنگ پنهان بود

 

که از جنس ماده‌ای معدنی به نام اولیوین ساخته شده که از زیر ساختاری لانه زنبوری و نقره‌ای از جنس نیکل-آهن سو سو می‌زند.به گزارش پارس ناز این شهاب‌سنگ نادر زمانی که در سال ۲۰۰۰ در صحرای “گوبی” در چین کشف شد وزنی برابر یک ماشین بدون صندوق داشت اما پس از آن قطعه قطعه شد. درون این شهاب‌سنگ زمانی که در معرض نور خورشید قرار می‌گیرد شبیه به شیشه رنگ آمیزی شده می‌شود.

 

بزرگترین قطعه این شهاب‌سنگ در سال ۲۰۰۸ برای فروش به قیمت دو میلیون دلار عرضه شد اما تا کنون کسی اقدام به خریداری آن نکرده است. این شهاب‌سنگ به اندازه‌ای قیمتی است که قطعات کوچک آن در منطقه‌ای که کشف شده به قیمت گرمی ۲۰ تا ۳۰ پوند به فروش می‌رسند.

 

لابراتوار شهاب سنگ شناسی آریزونای جنوبی که قطعه ای ۳۱ کیلوگرمی از این شهاب‌سنگ را در اختیار دارد می‌گوید کشف این شهاب‌سنگ و ساختار درونی آن یکی از بزرگترین کشفیات شهاب‌سنگی در قرن ۲۱ خواهد بود.به گفته محققان این لابراتوار،‌ نمونه شهاب‌سنگ فوکانگ نسبت به دیگر نمونه‌های یافت شده

 

از شهاب سنگ‌های سری “پالاسیت” که تنها یک درصد از کل شهاب‌سنگ‌های کشف شده را تشکیل می‌دهند،‌ بسیار برتر است. شهاب‌سنگ‌های پالاسیتی که نیمی از نیکل- آهن و نیمی از اولیوین ساخته شده‌اند از آثار اولیه شکل‌گیری سیاره‌ها هستند. گفته می‌شود این سنگ‌ها از اعماق فضا و از دل شهاب‌سنگی یکپارچه که در هنگام شکل‌گیری سامانه خورشیدی در حدود ۴٫۵ میلیارد سال پیش به وجود آمده اند،‌

 

نشات می‌گیرند. این لابراتوار ادعا دارد نمونه صیغل خورده‌ای که در اختیار دارد بزرگترین قطعه شهاب‌سنگ پالاسیتی با برش مقطعی است
حقایق علمی عجیب و شگفت انگیز در جهان (8)هابیت ها واقعی هستند!

تیمی مشترک از پژوهشگران با بررسی بقایای یک گونه انسانی منقرض شده که به انسان های هومو فلورسینسیس یا هابیت ها شهرت داشته و قد آن ها کمتر از یک متر است ، دریافتند که این گونه منقرض شده انسانی ، یکی از انشعابات انسان هوشمند محسوب می شود .

 

پژوهشگران با تجزیه و تحلیل یافته های خود به این نتیجه رسیده اند که انسان های موسوم به هابیت ، گونه ای از انسان ها هستند که از شاخه انسان های مدرن منشعب شده و احتمالا از نوادگان انسان های راست قامت یا هومو ارکتوس ها هستند .

 

گونه انسانی موسوم به انسان هومو فلورسینسیس در حدود 18 هزار سال پیش در بخش هایی از کشور اندونزی زندگی می کرده اند و قد آن ها حداکثر سه فوت ( برابر با نود و یک سانتیمتر ) بود . این موضوع سبب شده است تا از این گونه انسانی منقرض شده با عنوان هابیت ها یا انسان های کوتوله یاد شود .

 

، تیم تحقیقاتی فوق الذکر برای بررسی دقیق تر این موضوع ، اقدام به بررسی تطبیقی دندان های 490 انسان مدرن با این گونه منقرض شده انسان های کوتوله کردند . گفتنی است در این مطالعات مشخص شد که دندان های این پسرعموهای کوتوله انسان امروزی ، دارای ابعاد و ساختاری تقریبا مشابه با انسان مدرن بوده

 

و می توان شباهت های متعددی را بین این گونه انسان های کوتوله و انسان های گروه هومو و انسان مدرن مشاهده کرد .پژوهشگران با تجزیه و تحلیل یافته های خود به این نتیجه رسیده اند که انسان های موسوم به هابیت ، گونه ای از انسان ها هستند که از شاخه انسان های مدرن منشعب شده و احتمالا از نوادگان انسان های راست قامت یا هومو ارکتوس ها هستند .

 

این انسان ها برای مدت زمانی طولانی در جزایر اندونزی که دارای منابعی محدود بود ، زندگی کرده اند .در خاتمه گفتنی است بیشترین بقایای انسان هومو فلورسینسیس در جزیره فلورس در کشور اندونزی کشف شده و این گونه انسانی در حدود 12 هزار سال پیش منقرض شده است
حقایق علمی عجیب و شگفت انگیز در جهان (8)مزرعه‌ی بیگِلو

مزرعه‌ی بیگِلو با مساحت ۴۸۰ متر مربعی در شمال‌غربی یوتا در آمریکا قرار دارد و موارد بسیاری از دیده شدن اشیای پرنده‌ی نامشخص در آن ناحیه، گزارش شده است. علاوه بر آن قطع عضو حیوانات و حوادث عجیب دیگری نیز در این مزرعه، مشاهده شده‌اند. با اینکه عمده‌ی این حوادث در حوالی سال ۱۹۵۰ میلادی رخ داده‌اند

 

اما بدترین آن‌ها بر سر دو مزرعه‌دار به نام‌های گووِن و تِری شرمن زمانی که این مزرعه را در سال ۹۹۴ خریداری کردند، آمده است.در اولین روزی که شرمن‌ها به این مزرعه نقل مکان کردند، گرگ بزرگی در میان علف‌ها دیدند. آن‌ها گرگ را به عنوان حیوانی خانگی پرورش می‌دادند چرا که به نظر اهلی می‌آمد.

 

گرگ با شرمن‌ها خوب بود و به آرامی با آن‌ها برخورد می‌کرد تا اینکه روزی گرگ عظیم‌الجثه سعی کرد گوساله‌ای را در حالی که در بین حصار چوبی قرار داشت، بکشد. وقتی تِری سعی کرد با تفنگ معمولی خود گرگ را از پای درآورد، در کمال تعجب گلوله‌ها بر روی آن اثری نداشتند، وقتی او شات‌گان خود را بیرون کشید،

 

گرگ پا به فرار گذاشت، با اینکه گرگ فرار کرد اما حتی گلوله‌های شات‌گان نیز بر روی آن اثری نکردند. شرمن‌ها سعی کردند تا ردپای گرگ را دنبال کنند اما ردپای آن از جایی به بعد، طوری که گویا گرگ ناپدید شده باشد، محو شده بودند.

 

اما این پایان ماجرا نبود و شرمن‌ها اجسام کروی پرنده‌ی مرموز (که گویا یکی از سگ‌های آن‌ها را نیز کشته بود)، پدیده‌های عجیب، قطع عضو حیوانات به طرز ترسناک و بسیاری اتفاقات دیگر را شاهد بودند. این اتفاقات به قدری آزاردهنده بود که شرمن‌ها در سال ۱۹۹۶، مزرعه را به رابرت بیگِلو فروختند. بیگِلو دانشمندی بود که هدفش از این خرید، تحقیق در مورد اتفاقات عجیب این مزرعه بود.
حقایق علمی عجیب و شگفت انگیز در جهان (8)مثلث بریج‌واتِر

از مثلث‌ها دوری کنید! خصوصا این مثلث. مثلث بریج‌واتِر منطقه‌ای به مساحت ۳۲۲ کیلومتر مربع در جنوب ماساچوست در بوستون است که مانند ویترینی از حوادث ماورالطبیعه عمل می‌کند.در بین موارد دیگر، چندین مورد حیوانات عجیب و غریب در این ناحیه دیده شده‌اند. از سال ۱۹۷۰ میلادی،

 

گزارش‌هایی مبنی بر دیده شدن موجودی پر مو، مانند میمون که جثه‌ای عظیم داشته، دریافت شده‌اند. همچنین پرندگانی بزرگ که در حال نبرد با یکدیگر در پرواز بودند نیز دیده شده‌اند. در سال ۱۹۷۶ مردی گزارش داد که سگی عظیم با چشمان قرمز دیده است که دو اسب او را کشته است.

 

علاوه بر آن‌ها، موارد متعدد قطع عضو حیوانات نیز مشاهده شده‌اند که عده‌ای شیطان‌پرستان را مسئول این اتفاق می‌دانند اما تا به حال هیچ گروهی مسئولیت این حوادث را بر عهده نگرفته‌ است.اگر این موارد کافی نیست باید گفت که چندین مورد اشیا پرنده‌ی مرموز نیز در این منطقه مشاهده شده‌اند

 

که اولین آن به سال ۱۷۶۰ برمی‌گردد. در مورد عجیب دیگر، در شب هالووین سال ۱۹۰۸ میلادی، دو فرد که از این ناحیه عبور می‌کردند در آسمان نور بزرگی مانند فانوس دریایی مشاهده کردند که بعد از حدود ۴۰ دقیقه ناپدید شد.
حقایق علمی عجیب و شگفت انگیز در جهان (8)خرس سفید در اصل خاکستری است!

زمانی که خرس های خاکستری دویست و پنجاه هزار سال پیش در قطب شمال سرگردان بودند تبدیل به ماشین شکار فک های ابی شدند.با تبدیل خرس های خاکستری به خرس های قطبی دندانهای عقبی آن ها تبدیل به دندانهایی متناسب با جویدن گوشت شد دندانهایی که بیشتر شبیه شیر و ببر هستند

 

تا خرس خاکستری. پنجه های آنها منحنی و تیز شد برای راه رفتن آسان روی یخ های قطب و شکار کردن فک ها.گردن خرسهای خاکستری تبدیل به گردن هایی بلند و قوی شد برای اینکه انها بتوانند به راحتی سر خود را در لانه ها و حفره هایی که شکار در آن وجود دارد فرو ببرند

 

و با پنجه های خود آن را بیرون بکشند. خرسهای خاکستری تغییر رنگ دادند و خود را همرنگ محیط خود کردند که بتوانند از خطای دید شکار بهره ببرند و به راحتی به یک شکارچی بزرگی تبدیل شوند.

حقایق علمی عجیب و شگفت انگیز در جهان (8)

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات