پارس ناز پورتال

تست هوش عقربه های ساعت

تست هوش عقربه های ساعت

تست هوش عقربه های ساعت 

این تست هوش کمی سخت است و نیاز به فکر کردن دارد اما اگر به راحتی و سرعت بالا جواب آن را پیدا کردید واقعا باهوش هستید. در یك ساعت عقربه دار، دو عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار بر هم منطبق اند. آیا می توانید بگویید پس از 32 دقیقه و چند ثانیه، هر دو عقربه در یک راستا قرار می گیرند؟

پاسخ تست هوش: عقربه های ساعت در یک راستا

زاویه ی بین عقربه های ساعت برابر است با (چرا؟)

|30×دقیقه× 11/2- ساعت|

اگر دو عقربه بر هم منطبق باشند، یعنی زاویه ی بین آنها صفر است و اگر دو عقربه با هم در یك راستا باشند، یعنی زاویه ی بین آنها برابر 180 درجه است.

|30h – 11/2m| = 0

|30h – 11/2(m+32+s/60| = 180 ⇒

|30h – 11/2m – 11/2 × 32 – 11/2 × s/60| = 180 ⇒

11 × 16 + 11s/120 = 180

11s/120 = 4

s= 43.6363 ثانیه

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات