پارس ناز پورتال

تست هوش عبور کامیون را حل کنیم

تست هوش عبور کامیون را حل کنیم

تست هوش عبور کامیون را حل کنیم 

تست هوش بسیار جالبی برای شما داریم. ذهن خود را به چالش بکشید و در انتها جواب تست هوش قرار گرفته است. 

تست هوش عبور کامیون را حل کنیم

پلی داریم به طول 30 کیلومتر. این پل حداکثر می تواند تا 10.000 کیلوگرم بار را تحمل کند. یک کامیون قصد عبور از روی این پل را دارد. وزن این کامیون با بارش، دقیقا 10 تن است.

 

این کامیون بر روی پل شروع به حرکت می کند. وقتی که نصف راه را طی می کند، یک پرنده به وزن 200 گرم بر روی سقف این کامیون می نشیند. به نظر شما، آیا پل می تواند این اضافه بار را تحمل کند یا خیر؟!

 

توجه کنید که کامیون دقیقا در نیمه راه قرار دارد.

 

 

 

 

 

پاسخ تست هوش ‘عبور کامیون از روی پل’

این پل تحمل اضافه بار را دارد! به نظر شما بعد از طی مسافت 15 کیلومتر، 200 گرم از سوخت این کامیون مصرف نشده است؟؟!

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات