پارس ناز پورتال

تست هوش تکمیل معادله ریاضی

تست هوش تکمیل معادله ریاضی

تست هوش تکمیل معادله ریاضی 

ریاضی دنیای شیرینی دارد و ما از این شیرینی برای تست های هوش استفاده کرده ایم تا شما ذهن خود را محک بزنید. معادله ناتمام زیر را در نظر بگیرید:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 100

 

یکی از راههایی که می توان آن را تکمیل نمود، استفاده از علامت های جمع و منها بصورت زیر است:

 

1 + 2 + 3 – 4 + 5 + 6 + 78 + 9 = 100

 

همانطور که مشاهده می کنید، می توانید بین دو عدد (در اینجا 7 و 8) از هیچ علامتی استفاده نکنید.

 

آیا می توانید تنها از 3 علامت (متشکل از علامت های جمع یا منها) برای برقرار نمودن این معادله استفاده نمایید؟

 

 

پاسخ

123 – 45 – 67 + 89 = 100

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات