پارس ناز پورتال

بوفالوها در جنگ با شیرها به روایت عکس

بوفالوها در جنگ با شیرها به روایت عکس

بوفالوها در جنگ با شیرها به روایت عکس 

همیشه کار گروهی جواب می دهد و اینک گروه بوفالوها می توانند با همکاری هم شیرها را شکست دهند و از میدان به در کنند. این تصاویر که در پارک ملی سرنگتی در تانزانیا گرفته شده نشان می دهد که چگونه یک گله بوفالو اقتدار شیر، به عنوان سلطان جنگل را به بازی می گیرند.

بوفالوها در جنگ با شیرها به روایت عکسحمله بوفالو به شیر
بوفالوها در جنگ با شیرها به روایت عکس بوفالو ها و شیرها 
بوفالوها در جنگ با شیرها به روایت عکس بوفالوها 
بوفالوها در جنگ با شیرها به روایت عکس جدال بوفالو و شیر 
بوفالوها در جنگ با شیرها به روایت عکس بوفالوها 
بوفالوها در جنگ با شیرها به روایت عکس نبرد بوفالوها با شیرها  
بوفالوها در جنگ با شیرها به روایت عکس بوفالو و شیر 
بوفالوها در جنگ با شیرها به روایت عکس بوفالوها 
بوفالوها در جنگ با شیرها به روایت عکس
 
 
 
Xبستن تبلیغ
تبلیغات