پارس ناز پورتال

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده است

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده است

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده است 

وقتی صحبت از محاکمه و دادگاه می آید باید ببینیم برای چه جرمی انجام شده است و بزرگترین قتل های تاریخ هم مربوط به جنگ جهانی می شود که نازی ها به راه انداختند. هفتاد سال پیش در چنین روزی دادگاه معروف “نورنبرگ” که برای محاکمه 21 تن از سران آلمان نازی تشکیل شده بود 18 تن از آنان را محکوم و تنها 3 نفر را تبرئه کرد.

 

محاکمه سران و مقامات ارشد آلمان نازی شش ماه پس از تسلیم آلمان و پایان جنگ جهانی دوم در 20 نوامبر 1945 و در شهر “نورنبرگ” آلمان آغاز شده و توجه جهان را به خود جلب کرده بود. در جریان این دادگاه هر یک از چهار کشور متفقین یعنی ایالات متحده، بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه یک قاضی و تیم دادستانی تعیین کردند

 

و قاضی دیوان عالی بریتانیا جفری لارنس، ریاست دادگاه را به عهده گرفت. یک تیم مترجم نیز ترجمه همزمان تمام دادرسی ها را به چهار زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی و روسی انجام می داد.در این دادگاه 24 تن از سران آلمان برای محاکمه انتخاب شدند؛ آدولف هیتلر، هاینریش هیملر و یوزف گوبلز که پیش از پایان جنگ خودکشی کرده بودند از این تعداد کم شده و فقط 21 متهم در دادگاه حاضر شدند.

 

دادگاه نورنبرگ علیه متهمان به جرم جنایت علیه صلح، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت کیفرخواست صادر کرد. متهمان از حق انتخاب وکیل برخوردار بودند. هر روز بیش از 400 تماشاچی و 325 خبرنگار از 23 کشور در دادرسی ها حاضر می شدند.

 

رابرت جکسن، دادستان کل ایالات متحده تصمیم گرفت که پرونده های خود راعمدتاً بر اساس انبوهی از مدارک نوشته شده توسط خود نازی ها طرح کند و به گزارش پارس ناز از شهادت ناظران عینی استفاده نکند تا دادگاه متهم به استناد به شهادت متعصبانه یا مخدوش نشود.

 

سرانجام قاضیان رأی خود را در 1 اکتبر 1946 اعلام کردند. رأی سه نفر از چهار قاضی، برای محکومیت لازم بود. 12 متهم، از جمله ی”واخیم فون ریبنتروپ”، “هانس فرانک”، “آلفرد روزنبرگ” و “یولیوس اشترایشر” به مرگ محکوم شدند. آنها به دار آویخته شدند و جسدشان در داخائو سوزانده و خاکسترهایش در رودخانه ایزار ریخته شد.

 

“هرمان گورینگ” مرد شماره دو آلمان نازی اما خود را شب پیش از اعدام با سیانور کشت و به این ترتیب از طناب دار گریخت. دادگاه نظامی بین المللی سه متهم را به حبس ابد و چهار نفر دیگر را به 10 تا 20 سال زندان محکوم کرد. این دادگاه سه متهم را نیز تبرئه کرد.

 

دادگاه بین المللی نورنبرگ مشهورترین محاکمه جنایاتکاران جنگی است و مورخان از آن با عنوان بزرگترین محاکمه تاریخ یاد می‌کنند چرا که کسانی در آن محاکمه شدند که متهم به کشتار بیش از 50 میلیون و بی خانمانی میلیون ها نفر در جنگ جهانی دوم بودند.

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده است“اما گورینگ” همسر “هرمان گورینگ”، دخترش “ایدا” و نامه‌ای که برای دادگاه محاکمه سران نازی در نورنبرگ نوشته‌اند؛ گورینگ 19 روز پس از این نامه که خواستار تبرئه او شده بود در زندان خودکشی کرد.

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استهرمان گورینگ در سلول خود پیش از برگزاری دادگاه نورنبرگ

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استمراحل آماده سازی دادگاه نورنبرگ در کاخ دادگستری این شهر

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استتانک ها مستقر در محوطه بیرونی دادگاه؛ محاکمه سران نازی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شد.

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استتشکیل دادگاه محاکمه سران آلمان نازی در نورنبرگ به ریاست “جفری لارنس”

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استجفری لارنس رئیس دادگاه (مرد عینکی) در جلسه رسیدگی به جنایات سران آلمان نازی در نورنبرگ

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استمقامات و سران آلمان نازی در جلسه رسیدگی به جنایات آنها در جنگ جهانی دوم در دادگاه نورنبرگ؛ ردیف اول، از چپ به راست: هرمان گورینگ، رودولف هس، یواخیم فون ریبن تروپ، ویلهلم کایتل. ردیف دوم، سمت چپ به راست: کارل دونیتس، اریش ردر، بالدور فون شیراخ، فریتس زاوکل

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استاز چپ به راست: رودلف هس، یواخیم فون ریبن تروپ، هرمان گورینگ و ویلهلم کایتل قبل از شروع یکی از جلسات دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استعکس رنگی از دادگاه نظامی نورنبرگ

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استهرمان گورین در جلسه دادگاه نورنبرگ؛ گورینگ در سلسله مراتب نظامی بعد از هیتلر نفر دوم آلمان نازی و رئیس نیروی هوایی این کشور بود.

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استگورینگ پشت میز محاکمه؛ او کسی بود که فرمان کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را صادر کرده بود و به همین خاطر در 30 سپتامبر 1946 به مرگ با طناب دار محکوم شد.

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استهرمان گورینگ و رودولف هس در جلسه رسیدگی به اتهامات مقامات آلمان نازی در دادگاه نورنبرگ

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استهرمان گورینگ و رودلف هس در جلسه رسیدگی به اتهامات مقامات آلمان نازی در دادگاه نورنبرگ

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استهرمان گورینگ نفر دوم آلمان نازی در جلسه محاکمه خود در دادگاه

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استعکس رنگی از جلسه رسیدگی به اتهامات مقامات ارشد آلمان نازی در نورنبرگ

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استجلسه قضات دادگاه نورنبرگ برای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از سران آلمان نازی

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استناهار هرمان گورینگ هنگام ظهر و در میانه یکی از جلسات دادگاه نورنبرگ

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استگورینگ در حال گفتگو با یکی از مقامات قضایی دادگاه نورنبرگ

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استدو تن از گزارشگران امریکایی در حال پوشش خبری دادگاه نورنبرگ

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استجسد هرمان گورینگ پس از خودکشی؛ او قبل از اجرای حکم با قرص سیانوری که گفته می شود توسط مأمور انگلیسی تهیه شده بود خودکشی کرد.

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استجسد “یولیوس اشترایخر” پس از اعدام؛ او ناشر روزنامه نازی “دِر اشتورمر” بود که به اعدام محکوم شد.

بزرگترین دادگاهی که تاریخ به خود دیده استجسد “ویلهلم کایتل” پس از اعدام؛ او رئیس ستاد فرماندهی نظامی هیتلر بود که در دادگاه نورنبرگ به اعدام محکوم شد.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات