پارس ناز پورتال

اشعار زیبا برای تبریک روز کارمند

اشعار زیبا برای تبریک روز کارمند

اشعار زیبا برای تبریک روز کارمند 

برای کارمندان عزیز که امروز روز آن ها است اشعر زیبایی داریم که برای تبریک گفتن بسیار مناسب است.روز کارمند مبارک باد!

 

دولت جاوید کو، به غیر خدمت به خلق

همای دولت نگر، به بام هر کارمند

 

ز نیروی علم و فضل، بنوش یک جرعه

ای باده عزت بریز، به جام هر کارمند

 

گفته جان پرور است، پیام هر کارمند

ز هرچه والاتر است مقام هرکارمند

 

صرف کند عمر خود، در ره خدمت به خلق

دانش و علم و هنر، پیام هر کارمند

 

غایت آمال او، خدمت نوع بشر

خدمت نوع بشر، مرام هر کارمند

 

ترقی جامعه ز پرتو روز اوست

جهاد اکبر بود، قیام هر کارمند

 

جهاد هر کارمند جهاد بی ریایی است

 جهان کند افتخار، به نام هر کارمند

 

زمام هر کشوری در کف تدبیر اوست

فاتح هر عرصه ای، حسام هر کارمند

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات