پارس ناز پورتال

ارتباط التهاب لثه با بیماری های قلبی

ارتباط التهاب لثه با بیماری های قلبی

ارتباط التهاب لثه با بیماری های قلبی 

التهاب لثه عارضه ای است که باید حتما در اسرع وقت تحت درمان قرار گیرد چون ممکن است با بیماری های قلبی رابطه داشته باشد. التهاب لثه یکی از عوامل خطرزای ناراحتی قلبی محسوب میشود. در حال حاضر تیمی از محققان ثابت کردهاند که عوامل بیماریزای التهاب لثه باعث بروز تغییراتی در تولید و انتشار ژنی میشود که باعث افزایش التهاب و تصلب شرایین در سلولهای موجود در عضلات آئورت میگردد.

 

عامل بیماری زای التهاب لثه که Porphyromonas gingivalis نام دارد در رسوبات شریان کرونری بیمارانی که دچار حمله ی قلبی شده اند مشاهده شده و از طرفی در دو گونه از نمونه های حیوانی٬ این عامل بیماری زا باعث تسریع شکل گیری تصلب شریانها و دریچه های کرونری قلب شده است.

 

محققان کوشیدند تا با کشت و کلنی کردن سلولهای عضلات آئورتی٬ تأثیر عامل Porphyromonas gingivalis را روی آنها بررسی کنند. آنها به این نتیجه رسیدند که ginginpains که عامل کشندهای بوده و توسط P. gingivalis تولید میشود باعث افزایش تولید و انتشار آنژیوپوئتین ۲ التهابی میگردد در شرایطی که به کاهش آنژیوپوئتین ضدالتهابی ۱ در سلولهای عضلات آئورتی با افزایش التهاب می انجامد.

 

التهاب لثه یکی از عوامل خطرزای ناراحتی قلبی محسوب میشود. در حال حاضر تیمی از محققان ثابت کردهاند که عوامل بیماری زای التهاب لثه باعث بروز تغییراتی در تولید و انتشار ژنی میشود که باعث افزایش التهاب و تصلب شرایین در سلولهای موجود در عضلات آئورت میگردد.

 

عامل بیماریزای التهاب لثه که Porphyromonas gingivalis نام دارد در رسوبات شریان کرونری بیمارانی که دچار حمله ی قلبی شده اند مشاهده شده و از طرفی در دو گونه از نمونه های حیوانی٬ این عامل بیماری زا باعث تسریع شکل گیری تصلب شریانها و دریچههای کرونری قلب شده است.

 

محققان کوشیدند تا با کشت و کلنی کردن سلولهای عضلات آئورتی٬ تأثیر عامل Porphyromonas gingivalis را روی آنها بررسی کنند. آنها به این نتیجه رسیدند که ginginpains که عامل کشندهای بوده و توسط P. gingivalis تولید میشود باعث افزایش تولید و انتشار آنژیوپوئتین ۲ التهابی میگردد در شرایطی که به کاهش آنژیوپوئتین ضدالتهابی ۱ در سلولهای عضلات آئورتی با افزایش التهاب می انجامد.

 

این التهاب گویا بر تصلب شریانها تأثیر میگذارد.آنژیوپوئتین ۲ به طور مستقیم باعث افزایش جابجایی سلولهای عضلانی آئورتی میشود. این جابجایی سلولهای عضلانی در روند بیماری زایی تصلب شرایین دخیل است.

 

به مانند ginginpains٬ عامل بافت مردگی تومور (TNF) – یعنی عامل خطرزای قلبی عروقی و یاخته ی التهابی انسانی – باعث تحریک و افزایش تصلب شرایین همراه با دو عامل بیماری زا میشود. با این حال٬ این تحقیق ثابت کرده که ginginpains به شکلی مستقل از TNF عمل میکند.

 

 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات